Organizatorzy

ElektroEko jest największą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 11 września 2015 r.). W imieniu swoich klientów – producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizuje zbiórkę, odbiór, przetwarzanie, odzysk, recykling zużytych urządzeń. W porozumieniu z gminami organizacja prowadzi nieodpłatnie punkty zbierania elektrośmieci a także udostępnia usługę odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z domów mieszkańców. Od początku istnienia systemu zbierania ZSEE w Polsce, ElektroEko jest niekwestionowanym liderem w zbiórce elektrośmieci. Od 2006 roku ElektroEko zebrało już ponad 1,5 miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co stanowi ponad 40% wszystkich zebranych odpadów tego typu w Polsce. Jako jedyna polska organizacja jesteśmy członkiem WEEE Forum. ElektroEko prowadzi także kampanie edukacyjne, stawiając sobie za cel, podnoszenie świadomości Polaków, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WEEE Forum jest międzynarodowym zrzeszeniem reprezentującym 50 organizacji odzysku działających na zasadach not-for –profit, w tym ElektroEko. Misją WEEE Forum jest wsparcie swoich członków w ich statutowych działaniach – zbiórce i przetworzeniu, a także efektywnym raportowaniu do instytucji. W 2021 roku, organizacje należące do WEEE Forum łącznie zaraportowały zbiórkę i przetworzenie ponad 3,1 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. WEEE Forum to także globalne centrum kompetencji i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, które angażuje się na bieżąco w ogólną debatę dotyczącą legislacji na rynku zużytego sprzętu, zarówno w Europie jak i poza jej granicami.

UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Od tego czasu realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Funkcjonuje jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Więcej na: www.gridw.pl